INFORMÁCIE PRE PACIENTOV V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV (ďalej len OÚ)

Na základe nariadenia EÚ a Rady č. 2016/679 (ďalej len GDPR) čl. 13

 

Prevádzkovateľ:
Názov/Obchodné meno: GYMADERM s.r.o.
Adresa sídla/Miesta podnikania: Kukučínova 191, 017 01 Považská Bystrica
IČO: 46393889
v zastúpení: MUDr. Ľudovít Ševčík
Tel.:/Mobil: +421 42 3810989
e-mail: drsevcik@gymaderm.sk

 

Prevádzkovateľ v informačnom systéme spracúva osobné údaje dotknutej osoby – pacienta za účelom poskytovania zdravotnej starostlivosti. OÚ sú spracúvané bez súhlasu dotknutej osoby na právnom základe v zmysle GDPR čl. 6 ods. 1 písm. b) v spojitosti so zákonom č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 362/2011 Z.z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 581/2004 Z.z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 153/2013 Z.z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje dotknutej osoby nasledovným príjemcom: zdravotná poisťovňa dotknutej osoby, iní poskytovatelia zdravotnej starostlivosti poskytujúci zdravotnú starostlivosť dotknutej osobe, Národné centrum zdravotníckych informácií, osoby vymenované v § 24 ods. 4 a § 25 ods. 1 zákona č. 576/2004 Z.z.

 

V zmysle § 22 ods. 2 zákona č. 576/2004 Z.z. prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti dotknutej osobe.

 

Prevádzkovateľ má prístup k OÚ pacientov uchovávaných v Národnom zdravotníckom informačnom systéme na základe Zákona č. 153/2013 Z. z. o národnom zdravotníckom informačnom systéme a o zmene a doplnení.

 

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín.


PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB (PACIENTOV) PODĽA NARIADENIA EÚ 2016/679:
PRÁVO POŽADOVAŤ OD POSKYTOVATEĽA PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM TÝKAJÚCICH SA PACIENTA – PACIENT PRÁVO POŽIADAŤ PREVÁDZKOVATEĽA O INFORMÁCIE OHĽADOM TYPU A ROZSAHU UCHOVÁVANÝCH OÚ O PACIENTOVI. PACIENT MÁ TIEŽ PRÁVO ZÍSKAŤ VÝPIS OÚ, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ O ŇOM UCHOVÁVA.
PRÁVO NA OPRAVU OSOBNÝCH ÚDAJOV – PACIENT PRÁVO POŽADOVAŤ OPRAVU OÚ, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA. TENTO MÁ POVINNOSŤ ICH BEZODKLADNE OPRAVIŤ – POKIAĽ JE TO TECHNICKY MOŽNÉ.
PRÁVO NA VYMAZANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PACIENT NEMÁ PRÁVO NA ZABUDNUTIE/VYMAZANIE OÚ, KTORÉ O ŇOM PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA – TOTO PRÁVO SA NEVZŤAHUJE NA ÚDAJE, KTORÉ PREVÁDZKOVATEĽ UCHOVÁVA NA ZÁKLADE ZÁKONNEJ POVINNOSTI.
PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV – V PRÍPADE, ŽE SPRACÚVANIE ÚDAJOV JE PROTIZÁKONNÉ ALEBO PREVÁDZKOVATEĽ UŽ NEPOTREBUJE OÚ NA ÚČELY SPRACÚVANIA, ALE POTREBUJE ICH PACIENT NA PREUKÁZANIE, UPLATŇOVANIE ALEBO OBHAJOVANIE PRÁVNYCH NÁROKOV PACIENT PRÁVO ŽIADAŤ OBMEDZENIE SPRACÚVANIA TAKÝCHTO ÚDAJOV.
PRÁVO NAMIETAŤ SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV – PACIENT PRÁVO NAMIETAŤ SPRACOVANIE OÚ ZO STRANY PREVÁDZKOVATEĽA.
PRÁVO NA PRENOSNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV – PACIENT PRÁVO NA PRENOSNOSŤ SVOJICH ÚDAJOV K INÉMU PREVÁDZKOVATEĽOVI. MUSIA BYŤ PACIENTOVI POSKYTNUTÉ V ŠTRUKTÚROVANOM A BEŽNE POUŽÍVANOM FORMÁTE. PACIENT MÁ NÁSLEDNE PRÁVO TIETO ÚDAJE PRENIESŤ K INÉMU PREVÁDZKOVATEĽOVI. PRIAMY PRENOS OD JEDNÉHO PREVÁDZKOVATEĽA K DRUHÉMU NIE JE TECHNICKY MOŽNÝ.
ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV – PACIENT PRÁVO KEDYKOĽVEK ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OÚ, KTORÝ POSKYTOL PREVÁDZKOVATEĽOVI. TOTO ODVOLANIE MUSÍ BYŤ VYKONANÉ PÍSOMNE.

 

V prípade upretia týchto práv môže pacient podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
Podrobnosti môže dotknutá osoba získať nahliadnutím do bezpečnostnej dokumentácie prevádzkovateľa.
 

 

Ordinačné hodiny

PONDELOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
UTOROK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.
STREDA NEORDINUJEME
operačný deň NsP Považská Bystrica
ŠTVRTOK 12.00 HOD. – 20.00 HOD.
PIATOK   7.00 HOD. – 16.00 HOD.

Kontakt

GYMADERM s.r.o.
Kukučínova 191
017 01 Považská Bystrica

drsevcik@gymaderm.sk
+421 42 38 10 989 (v čase ordinačných hodín)

Všetky práva vyhradené. Copyright GYMADERM s.r.o. 2011 - 2023. Táto stránka bola vygenerovaná redakčným systémom RedSys.CMS 2.0.
Prehlásenie ohľadom ochrany osobných údajov (GDPR)